1- TARAFLAR 

1.a. SATICI: 

Ünvan: Zehra Türkiz Özbursalı Verita Yayıncılık Tasarım Reklam Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri 

Adres: Hasanpaşa Mah. Nahit Sok. Günel Apt. 43/6 Kadıköy - İstanbul 

Telefon:              (216) 326 86 87 – 0544 655 11 51  

E-posta:              

info@veritakitap.com - veritakitap@gmail.com

                              

1.b. ALICI: 

Adı / Soyadı / Ünvanı: 
Adresi : 


Telefon:  

E-posta: 

 

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU 
İşbu sözleşmenin konusunu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.veritakitap.com adlı internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vererek yapmış olduğu aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürün/ürünler veya hizmetin satış ve teslimine ilişkin, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenerek ve kanun hükümleri altına alınmasıdır.

3- SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN/HİZMET 

Ürünlerin adı ve vergiler dâhil satış bedeli (adet x birim fiyat) aşağıdaki gibidir: 

Ürün/Hizmet Adı 

Adet 

Satış Bedeli 
(KDV dâhil toplam) 

Ürün Toplamı

Kargo / Gönderim Bedeli

Toplam

 

4- GENEL HÜKÜMLER 

4.a - ALICI, www.veritakitap.com internet sitesinde işbu sözleşme konusunu oluşturan ürün/ürünler veya hizmetlere (bkz. Madde 3) ait özellik ve fiyatları( KDV dâhil ya da vergisiz), ödeme, tedarik, teslimat ve iade koşullarını tam ve eksiksiz olarak öğrendiğini ve bu bilgilenme doğrultusunda elektronik ortamda satın alma onayı verdiğini kabul ve beyan eder.

4.b- Sözleşmede konu edilen ürün/ürünler, 30 günlük süre aşılmamak şartıyla anlaşmalı taşıma şirketi aracılığı ile, ALICI’nın belirttiği adresteki belirtilen kişi veya kuruluşa elden teslim edilecektir. Teslim sırasında ALICI’nın belirttiği teslim edilecek kişi veya kuruluşta yetkili kişi bulunmasa da SATICI yükümlülüğünü tam ve eksiksiz yerine getirmiş kabul edilecek olup, ürünün taşıma şirketinde beklemesi sırasında oluşan her türlü zarar ya da ürünün taşıma şirketinden SATICI’ya iade edilmesinden kaynaklanan tüm masraflar ALICI’ya aittir. 

4.c- Sözleşme konusu ürünlerin ALICI tarafından belirtilen adreste bulunan teslim edilecek kişi veya kuruluş tarafından teslim alınmamasından veya teslimi kabul etmemesinden www.veritakitap.com sorumlu değildir. Teslim esnasında ürünün sipariş edilen ya da kusurlu ürün olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu sırada, tespit edilen herhangi bir sorun varsa, taşıma şirketi görevlisi ile birlikte tutanak tutulmasını takiben ürün veya ürünlerin SATICI’ya iade edilmesi gerekmektedir.

4.d- SATICI, sözleşmeye konu ürün veya ürünlerin ayıpsız, eksiksiz, sözleşmede belirtilmiş niteliklere haiz ve varsa garanti belgeleri ve/veya kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden ALICI'ya karşı sorumludur. 

4.e- Sözleşmeye konu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış ve bedelinin de ALICI'nın tercih edeceği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin bedelinin her ne sebeple olursa olsun ödenmemesi veya banka ödeme talimatının banka nezdinde iptal edilmesi durumunda SATICI'nın ürünü teslim etme koşulları ortadan kalkmış sayılır. 

4.f- ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce, haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi ama ürünün de ALICI'ya teslim edilmiş olması durumunda, ürünün teslimat tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde, söz konusu ürün veya ürünlerin ALICI tarafından geri gönderim bedeli ALICI'ya ait olmak üzere, SATICI'ya iade edilmesi zorunludur.

4.g- Sözleşmenin imzalandığı tarihte söz konusu olmayan ve ön görülemeyen şartlar nedeniyle SATICI’nın sözleşmede belirtilen yükümlülükleri tamamen ya da kısmen veya zamanında yerine getirememesi mücbir sebepler (savaş, terör, ayaklanma, doğal afet, yürürlüğe giren yeni mevzuat hükümleri, grev, lokavt, üretim ve iletişimle ilgili kontrol dışı durum ve arızalar vb.) olarak kabul edilecek ve bu durum en kısa zamanda ALICI’ya bildirilecektir.

Bu durumda ALICI, eline ulaşmayan sipariş ettiği ürünlerin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesini isteyebilir. ALICI'nın kısmi gönderim yapılmamış siparişi iptal etme hakkını kullanması hâlinde ALICI'nın ödediği tutar 10 (on) gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. Kısmi gönderim yapılmış ürünlerin dışındaki gönderilemeyen ürünler ALICI’nın uygun gördüğü şekilde nakten ve defaten ödenir.

4.h. Şahsında mücbir sebep gerçekleşen taraf en kısa zamanda ve yazılı olarak muhatabını bilgilendirecektir. Mücbir sebebin devamıyla yükümlülüğünü yerine getiremeyen taraf herhangi bir sorumlulukla karşılaşmayacaktır. 10 günden fazla süren mücbir sebep durumunda taraflardan her biri, tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih hakkı kazanacaktır.

4.i- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin ayıplı çıkması durumunda ALICI, garanti şartları içinde gerekli eksiklerin tamamlanması, onarılması ya da değişimi için SATICI'ya gönderilebilir. Bu durumda taşıma giderleri SATICI’ya aittir.

 

5- CAYMA HAKKININ KULLANIMI

5.a-ALICI, sözleşmeye konu olan ürün veya ürünlerin kendisine veya belirttiği adresteki kişi ya da kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde 27.11.2014 tarih 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne istinaden cayma hakkını kullanabilir.

5.b- Cayma hakkının kullanılabilmesi için yukarıda belirtilen süre içinde Verita Kitap’ın telefon ya da e-posta yoluyla bilgilendirilmesi ve  ALICI’nın ürün ile birlikte fatura aslını da Verita Kitap’a iade etmesi gereklidir.

5.c- SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa ürünün ALICI’ya teslim masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılması durumunda söz konusu ürün veya ürünler SATICI’nın tercih edeceği gönderim şekli ile ve ücreti SATICI tarafından karşılanarak ALICI tarafından iade edilir.  

5.d- Mesafeli Satış Yönetmeliğinin 15. Maddesi’ne istinaden taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, ALICI’nın SATICI tarafından gönderilmiş ürün paketini açması durumunda ya da kopyalanabilir ( yazılım ya da bilgisayar programları) veya hızlı bozulan ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünler söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanması mümkün olamayacaktır.

6- YETKİLİ MAHKEME 


İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değerlere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri, onların bulunmadığı yerlerde ise Asliye Ticaret Mahkemeleri yetkilidir. 

İşbu 6 maddelik sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup belirtilen tarihte kabul ve teyit edilmiş olup, sözleşmede düzenlenmemiş konularda 28 kasım 2013 tarih ve 28835 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6502 no’lu Tüketicinin Korunması hakkında kanun ile 27 Kasım 2014 tarih ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.SATICI 

ALICI 
Tarih :